LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN Ơ TRUNG HỌC CƠ SỞ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN Ơ TRUNG

HỌC CƠ SỞ

2. Số tín chỉ: 5

3. Thông tin về học phần

                3.1. Điều kiện tiên quyết: Học sau học phần Lý  luận văn học

                3.2. Loại học phần: Bắt buộc

                3.3. Trình độ: Cao đẳng

4. Phân bố thời gian

                4.1. Lí thuyết: 45 tiết

                4.2. Bài tập: 25 tiết

                4.3. Kiểm tra: 5 tiết

  5. Mục tiêu học phần

1.Kiến thức:

Sinh viên nắm được  tri thức cơ bản của bộ môn để vận dụng vào dạy học văn ỏ  THCS

   2. Kĩ năng

 Rèn luyện cho sinh viên có hệ thống  kĩ năng cần thiết, vận dụng vào thực hành, thực tập         sư phạm, dạy học sau khi ra trường.

  3. Thái độ

- Bộ môn góp phần rèn luyện cho SV những phẩm chất đạo đức và những thói quen cần thiết của người GV như: yêu văn học, có tính kiên trì, tính chính xác, khả năng đồng cảm với HS, yêu nghề…

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần chia làm hai phần, phần 1 gồm 4 chương, trình bày tổng quát những vấn đề lý luận chung của bộ môn: Bản chất của môn Lý luận và phương pháp dạy học văn, hệ thống các nguyên tắc và phương pháp của dạy học văn, đổi mới cơ chế dạy học văn ở THCS

Phần 2 gồm5 chương, bao gồm phương pháp dạy học cụ thể phần văn học ở THCS như: Đặc trưng nghệ thuật của tác phẩm văn học, các nguyên tắc và phương pháp phân tích tác phẩm văn học, dạy học tác phẩm văn học theo loại thể; phương pháp dạy học văn học nước ngoài, bồi dưỡng học sinh giỏi và   tổ chức ngoại khóa văn học ở THCS.

7. Thông tin về giảng viên

- TS.Trần Thị Thanh Hồng. ĐT: 0915081729, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  - ThS.Trịnh Thị Hồng, ĐT: 0987.081.036  E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

                - Giờ lên lớp: 75

                - Tự học:150

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.Trọng số điểm được quy định sau:

- Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận: có trọng số 30%.

                - Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 70%.

                - Hình thức thi: thi viết hoặc thi vấn đáp (chọn một trong hai hình thức).

                10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần

                Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:

                - Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế theo quy định cho từng học phần.

                - Làm đầy đủ các bài bài tập thực hành, tiểu luận được quy định cho trong học phần.

                11. Thang điểm: 10 điểm

                12. Tài liệu:

12.1. Giáo trình chính: (có trong danh mục giáo trình đã được Nhà trường phê duyệt)

Phan Trọng Luận (chủ biên), (1996), Ph­­ương pháp dạy học văn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

12..2. Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn văn Bồng, Phan Xuân Đạm, Nguyễn Thanh Tùng (1994), Phương pháp dạy học văn, NXB Giáo dục.

2. Lê Nguyên Cẩn (2001), Phân tích – bình giảng tác phẩm văn học nước ngoài, NXB Đại học Quốc gia Hà nội.

3. Nguyễn Viết Chữ (2000), Phương pháp dạy học tác phẩm văn học theo loại thể, NXB Giáo dục.

2. Trần Thanh Đạm (1978), Vấn đề giảng dạy tác phẩm văn học theo loại thể, NXB Giáo dục.

3. Nguyễn Trọng Hoàn (2003), Rèn luyện tư duy sáng tạo trong dạy học tác phẩm văn chương, NXB Giáo dục, Hà Nội.

4. Nguyễn Thị Thanh Hương (1998), Phương pháp tiếp nhận văn chương ở trường THPT, NXB Giáo dục.

5. Nguyễn Thị Thanh Hương (2001), Dạy văn ở trường phổ thông, NXB Đại học QG Hà Nội.

6. Phan Trọng Luận (chủ biên), (2004), Ph­­ương pháp dạy học văn, Tập 1, NXB Đại học sư phạm.

7. Phan Trọng Luận (chủ biên), (2004), Ph­­ương pháp dạy học văn, Tập 2, NXB Đại học sư phạm.

8. Phan Trọng Luận (2000), Đổi mới giờ dạy học tác phẩm văn chương, NXB Giáo dục. (93).

9. Phan Trọng Luận (2003), Văn chương bạn đọc sáng tạo, NXB Đại học Quốc gia Hà  Nội.

10. Nguyễn Huy Quát (2008), Nghiên cứu văn học và đổi mới phương pháp dạy học văn, NXB Đại học Thái Nguyên.

11. SGK Ngữ văn 6 ( 2007), NXB Giáo dục, Hà Nội.

12. SGK Ngữ văn 7 (2008), NXB Giáo dục, Hà Nội.

13. SGK Ngữ văn 8 (2008), NXB Giáo dục, Hà Nội.

14. SGK Ngữ văn 9 (2008), NXB Giáo dục, Hà Nội.

 

13. Nội dung chi tiết

 

Tên bài,

số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

Phần1: Những vấn đề chung về phương pháp dạy học văn ở Trung học cơ sở

(15 tiết, 10  tiết lý thuyết, 4 tiết thực hành, 1 tiết kiểm tra)

 

Chương 1: Bộ môn Phương pháp dạy học văn là một khoa học (2  tiết lý thuyết)

 

 

1. Bản chất của môn Phương pháp dạy học văn

2. Nhiệm vụ của môn Phương pháp dạy học văn

2.1. PPDHV với tư cách là một ngành khoa học giáo dục.

2.2 PPDHV với tư cách là một môn học ở trường sư phạm.

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học của bộ môn

3.1. Phương pháp ứng dụng tự nhiên

3.2. Phương pháp trưng cầu ý kiến

3.3. Phương pháp khảo sát giờ học trên lớp

4. Mối quan hệ liên bộ môn, liên ngành nghệ thuật

Sinh viên đọc giáo trình chính [1.7-19] và trả lời các câu hỏi sau:

1. Phương pháp dạy học văn là gì ?

2. Đối tượng của phương pháp dạy học văn ở trung học cơ sở? Tại sao nói quá trình dạy học văn là một quá trình sư phạm - xã hội - thẩm mỹ đặc thù?

3. Các nhiệm vụ của phương pháp dạy học văn ở trung học cơ sở với tư cách là một ngành khoa học, với tư cách là một môn học ở trường sư phạm ?

3. Đọc giáo trình chính, viết thu hoạch chương I [1.7-20],

4. Nêu những nội dung chưa hiểu.

5. Tham khảo các tài liệu khác liên quan.

 

Chương 2

Phân môn Văn học ở trung học  cơ sở

(3 tiết lý thuyết)

 

 

1. Lịch sử bộ môn Văn trong nhà trường phổ thông

2. Đặc trưng, vị trí và sức mạnh của môn Văn trong nhà trường phổ thông

3. Mục tiêu, nhiệm vụ của môn Văn ở trường THCS

4. Chương trình và sách giáo khoa môn Văn ở trường THCS

 

1. Đọc chương 2 trong giáo trình chính [ 1, 21 - 54]

2. Tóm tắt nội dung đã đọc với các vấn đề sau:

- Văn học trong nhà trường vừa là môn nghệ thuật vừa là môn học

- Mục tiêu của phân môn Văn học ở THCS;

- Nhiệm vụ của môn Văn ở THCS

- Nội dung chương trình môn ngữ văn và phương pháp dạy học.

3. Nêu những nội dung chưa hiểu.

4. Tham khảo các tài liệu khác liên quan.

Chương 3

 Các nguyên tắc và phương pháp dạy học văn ở THCS (7 tiết: 4  tiết lý thuyết, 2 tiết thực hành, 1 tiết kiểm tra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Các nguyên tắc dạy học văn

1.1. Dạy học văn theo đặc trưng bộ môn

1.2. Dạy - học văn gắn với đời sống

1.3. Phát huy tính chủ động, tích cực của chủ thể học sinh trong dạy - học văn

1.4. Dạy học văn theo nguyên tắc tích hợp

1.5. Phối hợp các phương pháp và các biện pháp trong dạy học văn

2. Các phương pháp dạy học văn

2.1. Phương pháp đọc sáng tạo

2.2. Phương pháp gợi tìm (gợi mở )   

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.4. Phương pháp tái tạo

2.5. Nêu vấn đề trong dạy học văn

3. Bài tập vận dụng các phương pháp dạy học văn

4. Xem minh họa băng hình tiết dạy

 

1. Đọc chương 2 trong giáo trình chính [ 1, 69 - 103]

2. Tóm tắt nội dung đã đọc với các vấn đề sau:

- Phân tích sức mạnh của môn Văn trong nhà trường.

- Phân tích các nhiệm vụ của môn Văn ở trường phổ thông THCS.

- Nhận xét gì về cách cấu tạo của chương trình phần văn ở THCS ở  chương trình từng lớp.

- Phân tích sách giáo khoa Ngữ văn 6 Ngữ văn 7, Ngữ văn 8, Ngữ văn 9 (cấu trúc chung của sách và cấu trúc từng bài) đánh giá chung về bộ sách.

3. Khảo sát nội dung và cấu trúc của chương trình, sách giáo khoa môn văn ở THCS, viết thành báo cáo ngắn, nộp giáo viên bộ môn.

 

 

- Tổ chức cho sinh viên nhận xét về việc vận dụng những nguyên tắc và phương pháp dạy học văn trong các tiết dạy đó

3. Nêu những nội dung chưa hiểu

4. Tham khảo các tài liệu khác liên quan.

Chương 4 Giáo viên và học sinh trong cơ chế dạy học văn

 (3 tiết: 1 tiết lý thuyết, 2 tiết hực hành)

 

 

 

 

 

 

 

1. Quan niệm về cơ chế dạy học văn

1.1. Các quan điểm phiến diện của cơ chế dạy học văn

1.2. Quan niệm đúng về cơ chế dạy học văn (theo hướng tích cực)

2. Đổi mới cơ chế dạy học văn – những điều kiện để thực hiện.

3. Những năng lực sư phạm của người giáo viên Ngữ văn và con đường rèn luyện.

4. Bài tập thực hành

- Hướng dẫn SV nắm vững cấu trúc của một giáo án đọc văn ở THCS

- Vận dụng soạn một bài tự chọn trong chương trình SGK Ngữ văn THCS

-  Tập giảng trước lớp

 

 

1. Đọc giáo trình chính [1, 55 - 68] và trả lời các câu hỏi sau:

- Bản chất của cơ chế dạy học văn?

- Phân tích vai trò của các yếu tố tham gia vào cơ chế? Làm rõ vai trò của các yếu tố trong cơ chế?

2. Phân tích tinh thần đổi mới dạy học Ngữ văn theo hướng tích cực và tích hợp? Từ đó đặt ra yêu cầu giảng dạy Ngữ văn theo tinh thần đó.

3. Bài tập thực hành: thiết kế một giáo án dạy học văn theo cơ chế mới và tập dạy ở tiết bài tập thực hành trên lớp, GVcó tổ chức họp rút kinh nghiệm đánh giá giờ dạy cho SV

Phần2

Phương pháp dạy học bộ mô

(60 tiết: 35 LT & 21 BTTH, 4 KT )

 

chương 5:

Đặc trưng nghệ thuật của tác phẩm văn học và tác dụng hình thành nhân cách cho học sinh trong nhà trường

(10 tiết: 8 LT& 2 BTTH)

 

 

1. Tác phẩm văn học và tác phẩm văn học trong nhà trường

2. Đặc trưng nghệ thuật của tác phẩm văn học

2.1.Tác phẩm văn học là một thế giới đặc thù

2.2. Tác phẩm văn học là một thế giới đa nghĩa

2.3.Hình thức tác phẩm cũng là hình thức mang nghĩa

3. Đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học và tác dụng hình thành nhân cách cho học sinh trong nhà trường THCS

3.1. Đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của học sinh trong nhà trường THCS

3.2. Tác dụng của tác phẩm văn học trong việc hình thành nhân cách cho học sinh trong nhà trường THCS

 

 

4. Bài tập thực hành: Phân tích một tác phẩm văn học (tự chọn) có trong Chương trình Ngữ văn THCS và tổ chức thảo luận theo nhóm, thuyết trình trước lớp.

 

 

1. Đọc giáo trình chính [1, 104 - 123] và trả lời các câu hỏi sau:

- Thế nào là tác phẩm văn học? Tác phẩm văn học trong nhà trường khác tác phẩm văn học nói chung ngoài xã hội ở những điểm nào?

- Phân tích những đặc trưng nghệ thuật của tác phẩm văn học?

- Đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học và tác dụng hình thành nhân cách cho học sinh trong nhà trường THCS?

2. Đọc giáo trình chính [1, 104 - 223] và  các tài liệu liên quan, viết thu hoạch nội dung chính của chương 5 và tổ chức thảo luận tổ.

3. Bài tập thực hành: Hãy phân tích một tác phẩm văn học (tự chọn) có trong Chương trình Ngữ văn THCS và tổ chức thảo luận theo nhóm, thuyết trình ở tiết bài tập thực hành trên lớp.

5. Nêu những nội dung chưa hiểu.

6. Tham khảo các tài liệu khác liên quan.

 

Chương 6

Các nguyên tắc và phương pháp phân tích tác phẩm văn học ở THCS

(15 tiết: 8 LT& 6 BTTH 1KT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Các nguyên tắc phân tích tác phẩm văn học trong nhà trường phổ thông

1.1. Bám sát và làm sáng tỏ chủ đề tác phẩm.

1.2. Đảm bảo tính chỉnh thể của tác phẩm.

1.3. Kết hợp giữa phân tích khoa học với cảm thụ thẩm mỹ.

1.4. Nguyên tắc lịch sử

1.5.Gắn phân tích tác phẩm với đối tượng tiếp nhận

2. Phương pháp phân tích tác phẩm văn học ở THCS

2.1. Các bình diện phân tích tác phẩm văn học

-  Phân tích nội dung

-  Phân tích hình thức

- Phân tích các hình tượng của tác phẩm

-  Phân tích ngôn ngữ

2.2. Những quan điểm tiếp cận tác phẩm văn học trong nhà trường

- Quan điểm tiếp cận từ lịch sử phát sinh và tiếp cận văn bản

- Tiếp cận tác phẩm văn học theo đặc trưng thể loại

- Tiếp cận tác phẩm văn học theo khuynh hướng thi pháp

2.3. Phương pháp phân tích tác phẩm văn học ở THCS

2.3.1. Phương pháp đọc diễn cảm

2.3. 2. Phương pháp so sánh.

2.3.3.  Phương pháp bình giảng.

2.3.4. Phương pháp gợi mở

2.3.5.  Nêu vấn đề trong dạy học văn

2.3.6. Tiến trình tổ chức dạy học tác phẩm văn học trên lớp

3. Bài tập thực hành

- Xem băng hình tiết dạy. (tổ chức cho sinh viên nhận xét tiến trình của các tiết dạy đó).

- Soạn các bài đọc văn sau: “Mẹ hiền dạy con”, “thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng” (lớp 6); “Mùa xuân của tôi”, “một thứ quà của lúa non” ( lớp 7)

-  Tập giảng.

- Họp rút kinh nghiệm giờ giảng có biên bản kèm theo

 

 

1. Đọc giáo trình chính [ 1. 114 - 187]

2. Tóm tắt nội dung đã đọc về các vấn đề sau:

- Bản chất của tác phẩm văn học và tác phẩm văn học trong nhà trường.

- Những nguyên tắc và phương pháp hướng dẫn học sinh phân tích tác phẩm văn học ở THCS.

- Những bình diện và quan điểm tiếp cận tác phẩm văn học.

3. Viết thu hoạch nội dung chính của các nguyên tắc và phương pháp phân tích tác phẩm văn học và tổ chức thảo luận tổ.

4. Chọn một tác phẩm văn học có trong chương trình tung học phổ thông để phân tích, làm sáng tỏ thêm những điều đã học trong phần lí thuyết về các nguyên tắc - phương pháp dạy học văn.

5. Tìm hiểu các kiểu giáo án phần văn ở các trường THCS. Bàn về bố cục, kết cấu, hình thức trình bày một giáo án dạy - học tác phẩm văn học.

 - Mối quan hệ: kết cấu giáo án - tiến trình bài dạy - học, đề cương ghi bảng.

- Viết thành bài hoặc đề cương để trao đổi, thảo luận:

  +  Về tiến trình bài dạy

  + Về mối liên hệ giữa 3 chủ thể: giáo viên – sách giáo khoa – học sinh.

  + Về đề cương trên bảng.

6. Mỗi sinh viên nghiên cứu thiết kế “giáo án” bài dạy về các bài đã giao, tổ chức trao đổi trong tổ về giáo án. Sau đó tổ chức tập giảng theo đơn vị tổ, có họp rút kinh nghiệm ở các nội dung sau:

+ Các bước lên lớp

+ Về tiến trình hướng dẫn học sinh tìm hiểu tác phẩm

+ Về đề cương ghi bảng

+ Về mối liên hệ giữa giáo viên - học sinh- tác giả qua tác phẩm.

-  Giáo viên trao đổi, tư vấn cho sinh viên các nội dung:

+ Về kinh nghiệm thiết kế giáo án.

 + Về kinh nghiệm kết hợp giữa hướng dẫn học sinh tìm hiểu tác phẩm với ghi bảng…

+ Về nghệ thuật gợi hứng thú và tổ chức luyện tập cho học sinh.

+ Cách ghi chép sổ dự giờ

7. Nêu những nội dung chưa hiểu.

8. Tham khảo các tài liệu khác liên quan.

 

Chương 7 Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương ở trường THCS  (15 tiết: 8 LT& 5  BTTH

 2 KT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Loại thể văn học và việc dạy học tác phẩm văn học theo đặc trưng loại thể

1.1. Một số vấn đề về loại thể văn học

1.2. Vấn đề dạy học tác phẩm văn học theo loại thể

2. Phương pháp dạy học các loại thể văn học ở THCS

2.1. Phương pháp dạy học loại tác phẩm tự sự.

2.2. Phương pháp dạy học loại tác phẩm trữ tình.

2.3. Phương pháp dạy học kịch bản văn học.

2.4. Phương pháp dạy học tác phẩm văn học văn học dân gian

2.5. phương pháp dạy học tác phẩm văn chương cổ.

2.6. Dạy học bài ôn tập

3. Bài tập thực hành: soạn các bài: “Buổi học cuối cùng”, (Lớp 7),  “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục” (kịch- “Molie,” lớp 8), “Sang thu” (lớp 9)

- Tập giảng các bài soạn trên

 

* Kiểm tra : Nội dung về lý thuyết

                     Hình thức tự luận

1. Đọc giáo trình chính [1, 104 - 187]

2. Tóm tắt nội dung đã đọc về các vấn đề sau:

-.Tại sao nói việc nắm vững loại thể của tác phẩm sẽ giúp ta rất nhiều trong dạy - học tác phẩm?

- Đặc điểm cơ bản của tác phẩm tự sự và định hướng  phương pháp dạy - học.

- Đặc điểm cơ bản của loại tác phẩm trữ tình và định hướng phương pháp dạy - học.

- Đặc điểm cơ bản của kịch bản văn học và định hướng phương pháp dạy - học.

- Đặc điểm của tác phẩm văn học dân gian và định hướng phương pháp dạy học.

- Đặc điểm của tác phẩm văn chương cổ và định hướng phương pháp dạy học.

- Mục tiêu cơ bản của bài ôn tập

- Viết đề cương để thảo luận ở tổ hoặc ở lớp các vấn đề: các phương hướng tiếp cận phẩm văn học theo loại thể.

3. Soạn giáo án và tập giảng một bài thuộc loại hình trữ tình, tự sự, kịch như đã giao , GV ó tổ chức họp rút kinh nghiệm và đánh giá giờ dạy ở tiết bài tập thực hành trên lớp.   

5. Nêu những nội dung chưa hiểu.

6. Tham khảo các tài liệu khác liên quan.      

 

Chương 8

Phương pháp dạy tác phẩm văn học nước ngoài ở THCS (11 tiết:  6 LT & 4 BTTH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vị trí, nhiệm vụ của văn học nước ngoài ở trường THCS

3. Chương trình văn học nước ngoài ở THCS

3. Thực  trạng dạy học các tác phẩm văn học nước ngoài ở THCS

4. Định hướng phương pháp giảng dạy văn học nước ngoài ở THCS.

5. Bài tập thực hành:

 - Soạn giáo án các bài văn học nước ngoài sau: “Mây và sóng”( Lớp 6), “Ông lão đánh cá và con cá vàng” , “Cô bé bán diêm”, “Rôbinxon ngoài đảo hoang” (Lớp 7), “Chiếc lá cuối cùng”, Cố hương  (Lớp 8) “Xa ngắm thác núi Lư”  “Người thầy đầu tiên”  (Lớp 9)

- Tập giảng

- Rút kinh nghiệm giờ dạy có biên bản kèm theo

 

 

2. Tóm tắt nội dung đã đọc về các vấn đề sau:

- Vị trí tầm quan trọng của văn học nước ngoài đối với học sinh THCS

- Đặc điểm chương trình văn học nước ngoài  ở THCS.

- Phương pháp dạy văn học nước ngoài ở THCS

- Nghiên cứu nội dung các bài văn học nước ngoài trong chương trình, sách giáo khoa Ngữ văn ở THCS hiện hành.

3. Tìm hiểu chương trình sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 để thống kê, phân loại  các bài  văn học nước ngoài ở các nước khác nhau về số lượng, về thể loại.

                                                                                                                          4. Soạn và tập giảng trên lớp các bài:

- Sinh viên soạn và thảo luận giáo án theo nhóm

- Tập giảng theo tổ

- Các tổ chọn những giờ dạy tiêu biểu để dạy mẫu trước lớp

- Sau các giờ dạy họp rút kinh nghiệm đánh giá giờ dạy

 

Chương 9

Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và tổ chức ngoại khóa văn học ở THCS

(10 tiết: 5 LT& 4 BTTH - 1 KT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bồi dưỡng HS có năng khiếu văn ở THCS

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng HS có năng khiếu môn văn ở THCS.

- Nội dung chương trình và yêu cầu bồi dưỡng HS có năng khiếu văn ở THCS

Thế nào là ngoại khoá văn học.

- Biện pháp hình thức bồi dưỡng HS có năng khiếu văn ở THCS.

2. Mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu của ngoại khoá văn học ở THCS.

3. Một số hình thức và cách thức thực hiện ngoại khoá văn học ở THCS

- Hoạt động ngoại khoá thường xuyên

- Hoạt động ngoại khoá văn học định kỳ

- Tổ chức thi năng khiếu rèn luyện kỹ năng văn học

- Tổ chức các hoạt động tham quan

- Tổ chức các câu lạc bộ phục vụ cho việc dạy và học văn học

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa theo chủ đề, chủ điểm của năm học

4. Bài tập thực hành:

- Dự 1 giờ ngoại hóa văn học ở nhà trường phổ thông

- Viết thu hoạch

- Mỗi sinh viên xây dựng một kế hoạch ngoại khóa văn học theo khối lớp tự chọn ở THCS

 

 

 

* Kiểm tra : Nội dung kiểm tra về lý thuyết.

Hình thức: Tự luận

1. Đọc giáo trình chính [1, 378 - 390]

2. Tóm tắt nội dung đã đọc và phân tích được các vấn đề sau:

2.1.Ý nghĩa , tầm quan trọng của việc bồi dưỡng HS có năng khiếu văn ở THCS

- Nội dung chương trình và yêu cầu bồi dưỡng học sinh có năng khiếu môn văn ở THCS

- Biện pháp hình thức bồi dưỡng HS có năng khiếu văn ở THCS

2.2. Ngoại khóa văn học ở trường THCS.

- Hiểu thế nào là hoạt động ngoại khóa văn học

- Phân tích mục đích, nhiệm vụ, yêu cầu của hoạt động ngoại khóa văn học đối với học sinh THCS?

- Các hình thức ngoại khoá văn học thường được tổ chức ở nhà trường THCS

- Nội dung chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn văn ở trường THCS?

- Phân tích mục đích, nhiệm vụ nhiệm vụ của hoạt động ngoại khoá văn học ở THCS.

3. Dự một buổi hoạt động ngoại khoá  văn học ở trường THCS

- Họp rút kinh nghiệm của giờ đã dự (một khối lớp hoặc toàn trường, sinh tự liên hệ).

- Viết thu hoạch về một giờ ngoại khóa văn học đã được dự ở trường THCS có nhận xét, đánh gía, rút kinh nghiệm.

4. Mỗi sinh viên tự chọn soạn một nội dung kế hoạch

 

 

 

 

 

 T. J. Logan Jersey