LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT - LÀM VĂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

                                                            

1.Tên học phần: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT - LÀM VĂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

2. Số tín chỉ: 5

3. Thông tin về học phần

3.1. Ðiều kiện tiên quyết: sau khi học song các học phần Tiếng Việt

3.2. Loại học phần: Bắt buộc

3.3. Trình độ: Đại học

4. Phân bổ thời gian

            4.1. Lý thuyết:40 tiết

            4.2.Thực hành:35 tiết

5. Mục tiêu của học phần

* Kiến thức: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các phương pháp,

thủ pháp và thao tác dạy học Tiếng Việt nói chung và các phần dạy học cụ thể nói riêng ở nhà trường THPT.

            * Kỹ năng: Sinh viên vận dụng vào soạn giáo án, dạy học những bài những phần cụ thể trong chương trình Tiếng Việt ở nhà trường THPT.

6. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần

Học phần gồm kiến thức cơ bản nhất về các phương pháp chung trong dạy học Tiếng Việt

và những kiến thức về  phương pháp dạy học trong những phần cụ thể.

Học phần được chia thành 8 chương:

Chương 1,2,3: Những vấn đề lý thuyết chung

Chương 4,5,6,7,8 Phương pháp dạy học những học phần cụ thể trong dạy học Tiếng Việt ở nhà trường THPT.

Chương 4: Phương pháp dạy học những vẫn đề lý thuyết chung về tiếng Việt và ngôn ngữ

 Chương 5 : Phương pháp dạy học từ ngữ

 Chương 6 : Phương pháp dạy học ngữ pháp

 Chương 7 : Phương pháp dạy học phong cách học

 Chương 8 : Phương pháp dạy học  Làm văn

7. Thông tin về giảng viên

         Nguyễn Thuỳ Dung   ĐT 0982496447

         Khổng Cát Sơn           ĐT 01697455747

8. Nhiệm vụ của sinh viên

                - Dự lớp: 75 tiết

                - Bài tập:

                - Tự học: 

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

   - Điểm bộ phận: 30%

   - Điểm thi kết thúc học phần: 70%

10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần

              - Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế theo quy định cho  học phần.

              - Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận quy định.

11.Thang điểm : 10 điểm

12. Tài liệu học tập

12.1.Sách, giáo trình chính

1.Lê A- Nguyễn Quang Ninh- Bùi Minh Toán(1997), Phương pháp dạy học Tiếng Việt,NXB GD

  2. Ngữ Văn 10, 11, 12 (2000), NXBGD

12.2.Sách tham khảo:

1.Lê A (2001) ,Những cơ sở lý thuyết của phương pháp dạy học Tiếng Việt, (Bài giảng

chuyên đề), NXB ĐHSP

2. Nguyễn Xuân Đạm, Lê Xuân Soạn, Hoàng Mai Thao (1995), Phương pháp dạy và học

môn Tiếng Việt, NXBGD

3.Phan Trọng Luận( chủ biên) (1996), Phương pháp dạy học văn, NXBĐHQGHN

4.Nguyễn Thị Thìn(2001), Câu tiếng Việt và nội dung dạy học câu ở trường phổ thông),

NXBĐHQG Hà Nội.

5. Nhiều tác giả (1989), Phương pháp dạy học tiếng mẹ đẻ (tài liệu dịch), NXBGD

6..SGV Ngữ văn 10,11,12, (2001), NXBGD

7.Sách thiết kế Ngữ văn 10,11,12, (2001),NXBGD

 

13.Nội dung chi tiết học phần

 

Tên bài,số tiết

Nội dung lên lớp

 

Nội dung SV tự học

Chương 1

Môn Tiếng Việt ở nhà trường THPT(3 tiết LT)

1.Vị trí, nhiệm vụ môn Tiếng Việt ở THPT

2. Chương trình môn Tiếng Việt ở THPT.

1.Đọc giáo trình [1.6- 15]

 Tóm tắt những nội dung chính

 1.1Vị trí, nhiệm vụ

 1.2. Chương trình môn Tiếng Việt ở THPT.

2.Nghiên cứu chương trình,SGK[4]

3.Thảo luận 

Chương 2 phương pháp dạy học Tiếng Việt là môn khoa học (2 tiếtLT)

1.Đối tượng , nhiệm vụ của phương pháp dạy- học Tiếng Việt

2.Cơ sở lý thuyết và thực tiễn

3. Các phương pháp nghiên cứu

3.1.Phương pháp quan sát

3.2.Phương pháp thực nghiệm

3.3.Phương pháp thống kê

3.4. Phương pháp khái quát hóa kinh nghiệm giáo dục tiên tiến

1.Đọc giáo trình [1. 31- 47]

  Tóm tắt những nội dung chính của chương:

 1.1.Đối tượng, nhiệm vụ của phương pháp dạy học Tiếng Việt

  1.2.Các phương pháp nghiên cứu

2.Thảo luận

Chương 3 các nguyên tắc, phương pháp day học Tiếng Việt.(5 tiết LT, 4 tiết BTTH)

 

1.Các nguyên tắc dạy học

1.1. Khái niệm

1.2. Các nguyên tắc

2.Các phương pháp dạy học Tiếng Việt

2.1. Khái niệm

2.2. Các phương pháp

3.Một số thủ pháp trong học Tiếng Việt

- Bài tập:

+ Soạn bài.

+ Tập giảng.

+ Viết bài thu hoạch

1.Đọc giáo trình[1.47-76]

 1.1. Các nguyên tắc dạy học TV

 1.2. Các phương pháp dạy học TV

  1.3.Các thủ pháp dạy học

2.Soạn giáo án

3.Thảo luận

4. Tập giảng

Chương4: Phương pháp dạy học những vấn đề lý thuyết chung về tiếng Việt và ngôn ngữ(4 tiết LT, 3 tiết BTTH)

1.Vị trí, mục đích

2.Nội dung chương trình

3.Phương pháp dạy học

3.1. Cơ sở xác định phương pháp

3.2. Một số phương pháp và thủ pháp dạy học

- Bài tập:

+ Soạn bài.

+ Tập giảng.

+ Viết bài thu hoạch

1.Đọc giáo trình [1. 77- 88]

Tóm tắt nội dung chính

 1.1. Đặc điểm chương trình dạy họcnhững vấn đề chung về tiếng Việt ở THPT

 1.2.Nội dung chính của các phương pháp dạy học lý thuyết chung về tiếng Viêt và ngôn ngữ.

 2.Soạn giáo án

3.Thảo luận

4. Tập giảng

Chương 5:  Phương pháp dạy học từ ngữ

(5 tiết LT, 5 tiết BTTH)

1.Vị trí, mục đích, nội dung dạy học từ ngữ

2. Cõ sở của dạy học từ ngữ

2.1. Cơ sở ngôn ngữ học

2.2.Cơ sở tâm lý- ngôn ngữ học    

3. Nguyên tắc dạy học từ ngữ

3.1.Nguyên tắc trực quan

3.2. Nguyên tắc hệ thống

3.3. Nguyên tắc chức năng

4. Phương pháp dạy học từ ngữ

4.1.Phương pháp dạy học lý thuyết

4.2. Phương pháp dạy học thực hành

- Bài tập:

+ Soạn bài.

+ Tập giảng.

+ Viết bài thu hoạch

1.Đọc giáo trình[1.89-119]

 Nắm được nội dung chính:

 1.1. Chương trình dạy học từ ngữ

 1.2. Cơ sở dạy học từ ngữ

 1.3. Nguyên tắc dạy học từ ngữ

 1.4. Phương pháp dạy học từ ngữ

2.Soạn giáo án

3.Thảo luận

4.Soạn giáo án, tập giảng

Chương 6: Phương pháp dạy học ngữ pháp

(6tiết LT, 6 tiết BTTH)

1. Vị trí, mục tiêu, nội dung dạy học ngữ pháp

2. Cõ sở của dạy học ngữ pháp

2.1. Cơ sở lý luận

2.2. Cơ sở thực tiễn 

3. Nguyên tắc dạy học ngữ pháp

3.1.Nguyên tắc gắn lý thuyết với thực hành

3.2. Nguyên tắc hướng vào hoạt động giao tiếp

3.3. Nguyên tắc trực quan

3.4. Nguyên tắc tiếp cận giữa nội dung và hình thức ngữ pháp

3.5. Kết hợp giữa phát triển tư duy và phát triển ngôn ngữ.

4. Phương pháp dạy học ngữ pháp

4.1. Phương pháp dạy học lý thuyết ngữ pháp

4.2. Phương pháp dạy thực hành  

- Bài tập:

+ Soạn bài.

+ Tập giảng.

+ Viết bài thu hoạch                   

1.Đọc giáo trình [1.120- 158]

Nắm được nội dung chính:

 1.1. Chương trình dạy học ngữ pháp

 1.2. Cơ sở dạy học ngữ pháp

 1.3. Nguyên tắc dạy học ngữ pháp

 1.4. Phương pháp dạy học ngữ pháp

2.Soạn giáo án

3.Thảo luận

4.Soạn giáo án, tập giảng

Chương 7: Phương pháp dạy học phong cách học

(5 tiết LT, 5 tiết BTTH)

1. Vị trí, mục tiêu, nội dung dạy học phong cách học  

2. Cơ sở của dạy học phong cách học

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.2. Cơ sở thực tiễn    

3. Phương pháp dạy học phong cách học

3.1.Phương pháp dạy học lý thuyết

3.2. Phương pháp dạy học thực hành  

- Bài tập:

+ Soạn bài.

+ Tập giảng.

+ Viết bài thu hoạch                   

     

1.Đọc giáo trình[1.159-184]

Nắm được nội dung chính:

 1.1. Chương trình dạy học phong cách học

 1.2. Cơ sở dạy học phong cách học

 1.3. Nguyên tắc dạy học phong cách học

 1.4. Phương pháp dạy học phong cách học

2.Soạn giáo án

3.Thảo luận

 4.Tập giảng

Chương 8:  Phương pháp dạy học làm văn

(9 tiết LT, 11 tiết TH)

1. Vị trí, mục tiêu, nội dung dạy học Làm văn                

2. Những tiền đề lý thuyết của dạy học Làm văn

2.1. Ngôn ngữ học văn bản

2.2.Lý thuyết giao tiếp ngôn ngữ

2.3. Lô gic học

2.4. Lý luận văn học               

3. Phương pháp dạy học Làm văn

3.1.Phương pháp dạy học lý thuyết

3.2. Phương pháp dạy học thực hành                                         

- Bài tập:

+ Soạn bài.

+ Tập giảng.

+ Viết bài thu hoạch

1.Đọc giáo trình [1.185-235]

Nắm được nội dung chính:

 1.1. Chương trình dạy học Làm văn

 1.2. Cơ sở dạy học Làm văn

 1.3. Nguyên tắc dạy học Làm văn

 1.4.Phương pháp dạy học Làm văn

 2.Soạn giáo án

 3.Thảo luận

 4.Tập giảng

 

 

 T. J. Logan Jersey