SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ VÀO DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.TÊN HỌC PHẦN: Sử dụng tình huống có vấn đề vào dạy học Tiếng Việt ở Trung học phổ thông

2. Số tín chỉ: 2

3.1. Ðiều kiện tiên quyết

3.2. Loại học phần: Tự chọn

4. Phân bố thời gian:

          - Lý thuyết: 13

          - Thực hành:17

5. Mục tiêu của học phần

* Kiến thức: Củng cố thêm cho sinh viên những kiến thức cõ bản nhất và thao tác dạy học sử dụng tình huống có vấn đề vào dạy học Tiếng Việt nói chung và các phần dạy học cụ thể nói riêng ở nhà trường THPT.

* Kỹ năng: Sinh viên vận dụng vào soạn giáo án, dạy học nhýng bài những phần cụ thể trong chýõng trình Tiếng Việt ở nhà trường THPT.

6. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

  Học phần gồm kiến thức cơ bản nhất về các thao tác sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học Tiếng Việt và trong những phần cụ thể.

  Học phần gồm 2  chương:

    + Chương 1: Những vấn đề chung về sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học Tiếng Việt

    + Chương 2: Cách sử dụng tình huống có vấn đề vào dạy các phần cụ thể trong môn Tiếng Việt ở THPT

7. Thông tin về giảng viên

          Nguyễn Thuỳ Dung  0982496447

          Khổng Cát Sơn     01697455747

8. Nhiệm vụ của sinh viên

         - Dự lớp: 30 tiết

         - Bài tập:

         - Tự học: 

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Điểm bộ phận: 30%

  - Điểm thi kết thúc học phần: 70%

10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần

  - Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế theo quy định cho  học phần.

  - Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận quy định.

 11.Thang điểm : 10 điểm

 12. Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính

1.Lê A- Nguyễn Quang Ninh- Bùi Minh Toán, Phương pháp dạy học Tiếng Việt,NXB GD

Ngữ Văn 10, 11, 12

- Sách tham khảo:

2.Phan Trọng Luận( chủ biên) (1996) Phương pháp dạy học văn, NXBĐHQGHN

SGV Ngữ văn 10,11,12

Sách thiết kế Ngữ văn 10,11,12

 

Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

 

Nội dung SV tự học

Chương 1: Những vấn đề chung ( 5 tiết LT, 5 tiết BTTH)

1.Khái niệm và bản chất của dạy học sử dụng tình huống có vấn đề.

2.Phân biệt các khái niệm

2.1.Vấn đề                 

2.2.Câu hỏi nêu vấn đề

2.3.Tình huống có vấn đề

3. Các loại tình huống có vấn đề trong dạy học Tiếng Việt

3.1.Tình huống lựa chọn

3.2.Tình huống không phù hợp

3.3. Tình huống phản bác

3.4. Tình huống giả định

4. Quy trình của việc sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học Tiếng Việt

4.1. Tạo tình huống có vấn đề

4.2.Hướng dẫn giải tình huống có vấn đề

4.3. Khái quát vấn đề hoàn thành nhiệm vụ nhận thức 

 

1.Đọc giáo trình[1. 55 -76]

2.Sọan giáo án

3.Thảo luận

3.1. Phân biệt vấn đề, câu hỏi nêu vấn đề, tình huống có vấn đề

3.2. Lựa chọn một nội dung trong chương trình Tiếng Việt THPT để xây dựng tình huống có vấn đề và dự kiến quy trình hướng dẫn giải tình huống có vấn đề

4.Tập giảng

Chương 2:    Phương pháp sử dụng tình huống có vấn đề vào trong dạy học Tiếng Việt ở nhà trường THPT(8  tiết LT,12 tiết BTTH)

 

1.Phương pháp dạy học sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học từ ngữ

1.1. Tạo tình huống có vấn đề

1.2.Hướng dẫn giải tình huống có vấn đề có vấn đề

1.3. Khái quát vấn đề hoàn thành nhiệm vụ nhận thức 

2. Phýõng pháp dạy học sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học ngữ pháp

2.1. Tạo tình huống có vấn đề

2.2.Hướng dẫn giải tình huống có vấn đề có vấn đề

2.3. Khái quát vấn đề hoàn thành nhiệm vụ nhận thức 

3. Phương pháp dạy học sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học phong cách học

3.1. Tạo tình huống có vấn đề

3.2.Hướng dẫn giải tình huống  có vấn đề

3.3. Khái quát vấn đề hoàn thành nhiệm vụ nhận thức                                                                                                            

   4. Phương pháp dạy học sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy học làm văn

4.1. Tạo tình huống có vấn đề

4.2.Hướng dẫn giải bài toán có vấn đề

4.3. Khái quát vấn đề hoàn thành nhiệm vụ nhận thức 

 

*

-                                                                                                     

 

1.Đọc giáo trình

2.Soạn giáo án

3.Thảo luận

3.1. Cách tạo tình huống có vấn đề trong dạy học:

+ Dạy học từ ngữ

+ Dạy học ngữ pháp

+ Dạy học phong cách học

+ Dạy học Làm văn

3.2. Cách hướng dẫn giải quyết tình huống có vấn đề trong dạy học tiếng Việt

4.Tập giảng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T. J. Logan Jersey