DỮ LIỆU NGÂN HÀNG ĐỀ THI HỌC PHẦN: NGUYÊN LÍ LÍ LUẬN VĂN HỌC

DỮ LIỆU NGÂN HÀNG ĐỀ THI

HỌC PHẦN: NGUYÊN LÍ LÍ LUẬN VĂN HỌC

(Dùng cho: ĐHSP Ngữ Văn  - Hệ chính quy)

 

Công thức xác lập đề thi: 1 đề (10 điểm) = 1 câu (loại 4 điểm )+ 1 câu (loại 6 điểm)

 

I. LOẠI CÂU 4 ĐIỂM

Câu 1:Anh (chị) hãy trình bày nội dung và tính chất của bộ môn lí luận văn học.

Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích bản chất ý thức xã hội của văn học.

Câu 3:Văn học vừa vụ lợi, vừa phi vụ lợi. Anh (chị) hiểu vấn đề này như thế nào?

Câu 4: Anh (chị) hãy làm sáng rõ mối quan hệ giữa văn học với chính trị.

Câu 5:Anh (chị) hãy phân tích mối quan hệ giữa văn học và văn hóa.

Câu 6:Anh (chị) hãy trình bày những tiền đề của một tài năng văn học.

Câu 7:Anh (chị) hãy làm sáng rõ tính độc đáo của phong cách nghệ thuật.

Câu 8:Năng lực tưởng tượng có vai trò như thế nào đối với người nghệ sĩ?

Câu 9:Anh (chị) hãy làm sáng rõ nét độc đáo của việc sử dụng ngôn ngữ trong phong cách thơ Hồ Xuân Hương.

Câu 10: Hãy làm sáng rõ tính vô cực hai chiều về không gian và thời gian của văn học qua truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao.

 

 

II. LOẠI CÂU 6 ĐIỂM

Câu 1:Anh (chị) hãy phân biệt con người với tư cách là đối tượng của văn học với con người là đối tượng của các ngành khoa học khác.

Câu 2:Hãy làm sáng rõ nhận định của M. Gorki: “Văn học là nhân học”.

Câu 3:Anh (chị) hãy làm sáng rõ tính khuynh hướng của văn học.

Câu 4:Hãy phân tích tính chất tưởng tượng, hư cấu của hình tượng văn học.

Câu 5:Anh (chị) hãy phân tích tính chất phi vật thể và tính tư duy trực tiếp của nghệ thuật ngôn từ.

Câu 6: Theo anh (chị), tính dân tộc chủ yếu được biểu hiện qua những yếu tố nào của tác phẩm văn học?

Câu 7:Anh (chị) hãy phân tích chức năng thẩm mĩ của văn học.

Câu 8:Anh (chị) hãy phân tích chức năng nhận thức của văn học.

Câu 9: Anh (chị) hãy phân tích để thấy được giá trị nhận thức trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân.

Câu 10:Anh (chị) hãy phân tích để thấy được giá trị thẩm mĩ trong bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm.

 

 T. J. Logan Jersey