DỮ LIỆU NGÂN HÀNG ĐỀ THI QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

DỮ LIỆU NGÂN HÀNG ĐỀ THI

QUÁ TRÌNH VĂN HỌC VÀ NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

                                                           Thời lượng: 02 tín chỉ          

Dành cho: Đại học sư phạm Ngữ văn hệ chính quy

Hình thức thi: Tự luận

------------------------

Công thức xác lập đề thi: 01 đề (10 điểm) = 1 câu  (loại 4,0 điểm) + 1 câu (loại 6,0 điểm).

 

A. LOẠI CÂU 4,0 ĐIỂM

Câu 1: Trình bày quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nguồn gốc của văn nghệ.

Câu 2: Hãy làm sáng tỏ nguyên tắc “mô phỏng cổ đại” của chủ nghĩa cổ điển.

Câu 3: Phân biệt nhân vật trung tâm của hai khuynh hướng: lãng mạn tiêu cực và lãng mạn tích cực.

Câu 4:Trình bày khái quát về chủ nghĩa hiện thực trong văn học cổ phương Đông qua các phương diện: nhân vật trung tâm, nguyên tắc khắc hoạ tính cách và thi pháp.

Câu 5:Trình bày những nét khái quát về người đọc tiềm ẩn và người đọc thực tế.

Câu 6:Phân tích các phương diện nghiên cứu một tác giả văn học.

Câu 7: Trình bày khái quát về khuynh hướng "lãng mạn" trong văn học cổ phương Đông qua các phương diện: nhân vật trung tâm, nguyên tắc khắc hoạ tính cách và thi pháp.

Câu 8:Trình bày khái niệm và các cấp độ của phương pháp luận trong nghiên cứu văn học.

Câu 9: Vận dụng nguyên tắc phân tích tác phẩm văn học trên bình diện cấu trúc văn bản nghệ thuật từ mối liên hệ biện chứng nội tại giữa nội dung và hình thức để phân tích đoạn thơ sau đây:

                                    Ta muốn ôm

                                    Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn

                                    Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,

                                    Ta muốn say cánh bướm với tình yêu

                                    Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

                                    Và nước, và cây, và cỏ rạng

                                    Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng

                                    Cho no nê thanh sắc của thời tươi

- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

                                                                        (Vội vàng – Xuân Diệu)

Câu 10:Trình bày khái quát về thi pháp học qua các phương diện: khái niệm, phạm trù nghiên cứu và ý nghĩa.

B. LOẠI CÂU 6,0 ĐIỂM

Câu 1:Hãy phân tích quy luật tác động qua lại giữa các hiện tượng văn học.

Câu 2:Nêu khái niệm và phân tích những đặc điểm của trào lưu văn học.

Câu 3:Chứng minh rằng: Chủ nghĩa cổ điển chưa xây dựng được tính cách điển hình trong hoàn cảnh điển hình.

Câu 4:Hãy nhận diện nhân vật trung tâm của chủ nghĩa lãng mạn tiêu cực qua việc phân tích bài thơ Tràng giang của Huy Cận.

Câu 5: Phân tích quá trình vận động và phát triển tính cách của nhân vật Chí Phèo (Chí Phèo - Nam Cao) để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa tính cách và hoàn cảnh của chủ nghĩa hiện thực phê phán.

Câu 6: Hãy làm sáng rõ sự khác biệt về thi pháp giữa chủ nghĩa cổ điển và chủ nghĩa lãng mạn tích cực.

Câu 7:Trình bày khái quát về chủ nghĩa tự nhiên.

Câu 8:Phân tích diễn biến của quá trình tiếp nhận văn học.

Câu 9: Phân tích hiệu quả của quá trình tiếp nhận văn học.

Câu 10: Trình bày những nội dung cơ bản khi nghiên cứu tác phẩm văn học trên bình diện cấu trúc văn bản nghệ thuật.

 T. J. Logan Jersey