VĂN HỌC VIỆT NAM SAU 1975 ĐẾN NAY

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.Tên học phần: Văn học Việt Nam sau năm 1975 đến nay

2. Số tín chỉ: 03

3. Thông tin về học phần:

3.1.Điều kiện tiên quyết: Đã học xong học phần Văn học Việt Nam 1945 - 1975

3.2. Loại học phần: Bắt buộc

4. Phân bố thời gian:

4.1. Lý thuyết: 30 giờ

4.2. Bài tập: 15giờ

5. Mục tiêu học phần:

- Nhằm cung cấp những nét cơ bản về diện mạo văn học Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay như: tình hình sáng tác, đội ngũ sáng tác, những đổi mới trong văn học, những thành tựu đạt được.

-  Thực hành những kĩ năng cần thiết trong việc tìm hiểu tác giả, phân tích tác phẩm văn học Việt Nam sau 1975 theo yêu cầu chuẩn bị kĩ năng giảng dạy tốt chương trình văn học Việt Nam trung đại ở bậc Trung học Phổ thông.          

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

                Học phần chia làm hai phần:

- Phần một: Khái quát về văn học Việt Nam sau năm 1975 đến nay; Bối cảnh xã hội, tình hình văn học, đặc điểm cơ bản của văn học, các giai đoạn và thành tựu cơ bản của văn học.

- Phần hai: Giới thiệu các tác giả và các tác phẩm tiêu biểu, các sự kiện tiêu biểu của văn học Việt Nam sau năm 1975 đến nay.

7. Thông tin về giảng viên:

7.1. ThS. Mai Thị Chín. Số điện thoại : 0916453838.

7.2. TS. Ngô Thị Phượng.  Số điện thoại: 0974699251

7.3. Phú Thùy Hương.  Số điện thoại: 0948355335

8. Nhiệm vụ của sinh viên:

                - Số giờ lên lớp: 45 giờ

                - Bài tập: 15 giờ

                - Tự học: 90 giờ

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

- Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận: có trọng số 30% điểm học phần.

                - Điểm thi kết thúc học phần bằng 70% điểm học phần.

                10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần:

                Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:

                - Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế theo quy định cho từng học phần.

                - Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được quy định cho từng học phần.

                11. Thang điểm: 10 điểm

                12. Tài liệu:

                12.1. Giáo trình chính: (có trong danh mục giáo trình đã được Nhà trường phê duyệt)

                (1) Nguyễn Thị Bình (2012), Văn xuôi Việt Nam sau 1975, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

                (2) Nguyễn Văn Long – Lã Nhâm Thìn (đồng chủ biên) (2009), Văn học Việt nam sau năm 1975, những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

(3) Nguyễn Đăng Mạnh (chủ biên) (2002), Lịch sử văn học Việt Nam, tập 3, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

12.2. Tài liệu tham khảo

(4) Nguyễn Minh Châu (1994), Trang giấy trước đèn, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

(5) Lê Đạt (2008), Đối thoại với đời và thơ, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.

(6) Lê Đạt (2009), Đường chữ, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội.

(7) Phạm Thị Hoài (1989), Thiên sứ, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.

(8) Phạm Thị Hoài (1995), Man Nương, Nxb Hà Nội.

(9) Tô Hoài (2000), Cát bụi chân ai, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội.

(10) Trần Đăng Khoa (1999), Chân dung và đối thoại, Nxb Thanh niên, Hà Nội.

(11) Lê Lựu (1987), Thời xa vắng, Nxb Tác phẩm mới – Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội.

(12) Lê Lựu (2000), Sóng ở đáy sông, Nxb Hải Phòng.

(13) Vi Thùy Linh (2000), Linh, Nxb Thanh niên, Hà Nội.

(14) Sương Nguyệt Minh (2011), Dị hương, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội.

(15) Bảo Ninh (1990), Thân phận tình yêu, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội.

(16) Phạm Xuân Nguyên (sưu tầm và biên soạn) (2001), Đi tìm Nguyễn Huy Thiệp, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

(17) Nguyễn Huy Thiệp (2006), Tuyển tập truyện ngắn, Nxb Văn hóa Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

(18) Nguyễn Quang Thiều (2010), Châu thổ, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội.

(19) Nguyễn Khắc Trường (1991), Mảnh đất lắm người nhiều ma, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội.

(20) Nguyễn Ngọc Tư (2010), Cánh đồng bất tận, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Nội dung chi tiết học phần

 

 

Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

Chương 1:

Khái quát về văn học Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay

(10: 7, 3)

- Bối cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá, văn học Việt Nam từ sau năm 1975.

- Các chặng đường phát triển của văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Văn học từ sau 1975 đến 1985; văn học Việt Nam trong cao trào đổi mới từ 1986 đến nay.

- Bước đầu nhận diện đặc điểm văn học Việt Nam từ sau năm 1975.

- Các thể loại chính và những thành tựu của văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Thơ; truyện ngắn; tiểu thuyết; hồi ký, phóng sự...

- Vài đặc điểm về thi pháp văn học Việt Nam từ sau năm 1975.

-           - Đọc [2], nắm được các vấn đề khái quát về văn học Việt Nam sau năm 1975.

-          - Tìm hiểu các tác phẩm [6], [15], [19].

-           

Chương 2:

Những cuộc tranh luận về văn học có tính chất tìm đường đổi mới

          (6: 4, 2)

- Lý thuyết truyền thống.

- Cuộc thâm nhập của lý thuyết ngoại lai.

- Sự giao tranh giữa lí thuyết truyền thống và lí thuyết đổi mới.

- Giới thiệu thành tựu lí luận cơ bản: Nguyễn Minh Châu và Trang giấy trước đèn.

- Đọc [4], [16].

- Vai trò tiên phong của Nguyễn Minh Châu được thể hiện thông qua những sáng tác nào?

- Cho biết tính chất đổi mới của văn học sau 1975.

Chương 3:

Thơ Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay

(7: 5, 2)

 - Diện mạo thơ ca sau năm 1975.

- Các chặng đường phát triển.

- Những khuynh hướng chính trong thơ:

+ Tiếp tục mạch cảm hứng sử thi nhưng thiên về bi tráng và gắn với những trải nghiệm cá nhân.

+ Hướng về đời sống thế sự và trở về cái tôi cá nhân.

+ Đi sâu vào những vùng mở cửa của tâm linh, vô thức và đưa thơ theo hướng tượng trưng, siêu thực.

- Những đổi mới của thơ sau 1975:

+ Tính chất phi sử thi hoá, hướng vào đời sống thế sự và cá nhân đã làm xuất hiện nhiều dạng thức mới của cái tôi trữ tình.

+ Hai xu hướng: thơ đưa về gần với văn xuôi, với triết học hoặc đưa thơ sang địa hạt của tâm linh, vô thức; tự do hoá triệt để hình thức thơ.

- Sự phát triển của 2 lối thơ: thơ mới trên nền thơ Cách mạng và những tìm tòi, thể nghiệm lạ của thế hệ nhà thơ hoàn toàn mới.

- Đọc thơ Lê Đạt, Trần Dần.

- Tham khảo [5], [6].

- Sưu tầm sáng tác của tác giả đương thời.

- Tập phân tích bài thơ mà cá nhân cho là độc đáo.

Chương 4:

Giới thiệu một số nhà thơ tiêu biểu từ sau năm 1975 đến nay

(8: 5, 3)

 

 

- Tiểu sử, sự nghiệp sáng tác của mỗi nhà thơ.

- Những điểm nổi bật về nội dung, nghệ thuật, phong cách và những đóng góp của nhà thơ trong thành tựu của thơ sau năm 1975.

- Giới thiệu các tác giả: Xuân Quỳnh, Hữu Thỉnh, Thanh Thảo, Phan Thị Thanh Nhàn, Phi Tuyết Ba, Nguyễn Trọng  Tạo, Phạm Đức, Vi Thuỳ Linh, Ly Hoàng Ly...

 

Chương 5:

Văn xuôi Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay

(8: 6, 2)

 

- Diện mạo văn xuôi Việt Nam từ sau năm 1975.

- Bước ngoặt trong tư duy nghệ thuật về con -người: Từ con người kiểu sử thi chuyển dần sang quan niệm con người thế sự, đời tư; con người được khám phá từ cái nhìn nhiều chiều.

- Những cách tân trong hệ thống thể loại: xu hướng nhạt dần chất sử thi, tăng dần chất tiểu thuyết; sự trần thuật ở nhiều điểm nhìn; sự đổi mới ngôn ngữ hình tượng.

- Thành tựu văn xuôi trên các thể loại chính:

+ Ký: kết hợp tư duy tổng hợp tri thức khoa học với tư duy nghệ thuật đa chiều. Hồi kí nở rộ với những vỡ lẽ.

+ Truyện ngắn:dấu ấn của hư và thực, sự thâm nhập của văn học nước ngoài trong việc xây dựng hình tượng.

+ Tiểu thuyết: phát triển theo lối hư cấu lịch sử với những đổi mới đáng chú ý. Xuất hiện lối tiểu thuyết theo phong cách hậu hiện đại (đại tự sự, thậm phồn, nhại văn, đa tâm điểm, khả thể, tư duy trò chơi).

- Đọc giáo trình [1]

- Đọc [7], [8], [11]. [12]. [15]. [19], [20].

- Cho biết điểm gặp gỡ giữa các tác phẩm tiêu biểu.

- So sánh quan niệm nghệ thuật về con người trươc và sau năm 1975. Nguyên nhân của sự khác biệt.

Chương 6:

Giới thiệu một số nhà văn tiêu biểu từ sau năm 1975 đến nay

(8: 5, 3)

 

- Tiểu sử, sự nghiệp sáng tác của mỗi nhà văn

- Những điểm nổi bật về nội dung, nghệ thuật, phong cách và những đóng góp của nhà văn trong thành tựu của văn xuôi sau năm 1975.

- Giới thiệu các tác giả: Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Huy Thiệp, Lê Minh Khuê, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư, Tạ Duy Anh. Phạm Thị Hoài, Hòa Vang.

- Tìm đọc Truyện lan man đầu thế kỉ (Vũ Phương Nghi), Mưa ở kiếp sau (Đoàn Minh Phượng), Đi tìm nhân vật (Tạ Duy Anh)

 

 

 

 

 

 

 T. J. Logan Jersey