HIỂU VĂN DẠY VĂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: HIỂU VĂN DẠY VĂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

2. Số tín chỉ: 3

3. Thông tin về học phần

            3.1. Điều kiện tiên quyết:  Lý luận văn học.

            3.2. Loại học phần: Tự chọn

            3.3. Trình độ: Đại học

4. Phân bố thời gian

            4.1. Lí thuyết: 25 tiết

            4.2. Bài tập: 17 tiết

   4.3. Kiểm tra: 3 tiết

  5. Mục tiêu học phần

1.Kiến thức

 Sinh viên nắm được củng cố thêm những hiểu biết về:

- Một số quan điểm lý luận về đọc văn học: yêu cầu của đọc và tiếp nhận tác phẩm văn chương; cơ chế tiếp nhận văn chương; những vấn đề tiếp nhận văn chương trong nhà trường;

- Bản chất của đọc văn và tiếp nhận văn chương.

2. Kĩ năng

Củng cố kĩ năng :

- Kĩ năng có các kỹ năng đọc hiểu, đọc diễn cảm tác phẩm văn học.

- Kỹ năng đọc kết hợp với tóm tắt lại văn bản tác phẩm văn học, bình giá, phân tích tác phẩm.

- Kĩ năng phân tích đánh giá thực tế hiểu văn và dạy văn ở nhà trường phổ thông.

3. Thái độ

- Học phần rèn luyện kỹ năng tự học tự nghiên cứu, nâng cao khả năng đọc hiểu và cảm thẩm mỹ trong quá trình chiếm lĩnh tác phẩm văn chương.

- Giúp SV nhận thức được tầm quan trọng trong đọc hiểu tác phẩm văn chương, có ý thức rèn những thói quen cần thiết đối với  người GV văn như: đọc có chiều sâu, đọc có phát hiện, khám phá, đọc nhanh. Sinh viên có ý thức nâng cao năng lực đọc văn; có ý thức trao dồi, tích luỹ kiến thức cho việc giảng dạy sau này.

   6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

            Học phần chia làm hai phần, phần tìm hiếu về lý thuyết và phần thực hành. Phần lý thuyết trình về bản chất của đọc hiểu văn và tiếp nhận văn chương, phần thực hành gồm nội dung hướng dẫn đọc hiểu và tiếp nhận một số tác phẩm cụ thể có trong chương trình Ngữ văn ở THPT với việc dạy văn ở THPT.

  7. Thông tin về giảng viên

- TS. Trần Thị Thanh Hồng. ĐT: 0915081729, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   - ThS. Trịnh Thị Hồng. ĐT: 0987.081.036, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    8. Nhiệm vụ của sinh viên

- Giờ lên lớp: 45

- Tự học: 90

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

            Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.Trọng số điểm được quy định sau:

            - Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận: có trọng số 30%.

            - Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 70%.

            - Hình thức thi: thi viết hoặc viết bài tiểu luận (chọn một trong hai hình thức).

            10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần

            Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:

            - Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế theo quy định cho từng học phần.

            - Làm đầy đủ các bài bài tập thực hành, tiểu luận, soạn giáo án và tập giảng được quy định trong học phần.

            11. Thang điểm: 10 điểm

            12. Tài liệu

12.1. Giáo trình chính: (có trong danh mục giáo trình đã được Nhà trường phê duyệt)

1. Phan Trọng Luận (chủ biên), (1996), Ph­­ương pháp dạy học văn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

12..2. Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thanh Hùng (1997) Hiểu văn dạy văn, NXB Giáo  dục.

2. Nguyễn Thanh Hùng (2002), Đọc và tiếp nhận văn chương, NXB Giáo  dục.

2. SGK Ngữ văn 10 ( 2007), NXB Giáo dục, Hà Nội.

3. SGK Ngữ văn 11 (2008), NXB Giáo dục, Hà Nội.

4. SGK Ngữ văn 12 (2008), NXB Giáo dục, Hà Nội.

13. Nội dung chi tiết

 

Tên bài,

số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

Chuyên đề 1 Những vấn đề lý luận chung về  đọc và tiếp  nhận văn chương ở trung học phổ thông

(4 LT)

 

 

1. Một số quan điểm lý luận về đọc văn học

2. Yêu cầu của đọc và tiếp nhận tác phẩm văn chương

3. Cơ chế tiếp nhận văn chương

4. Những vấn đề tiếp nhận văn chương trong nhà trường

Sinh viên đọc giáo trình, tài liệu tham khảo [1], [2] và ghi lại một số nội dung sau:

- Một số quan điểm lý luận về đọc văn học

- Yêu cầu của đọc và tiếp nhận tác phẩm văn chương

- Cơ chế tiếp nhận văn chương

- Những vấn đề tiếp nhận văn chương trong nhà trường

1. Nêu những nội dung chưa hiểu.

2. Tham khảo các tài liệu khác liên quan.

Chuyên đề 2  Đọc văn là một quá trình tiếp nhận

(9 tiết: 8 LT, 1 BTTH)

1. Bản chất của đọc văn và tiếp nhận văn chương

1.1. Tác phẩm văn học là một "đề án tiếp nhận"

1.2. Đọc văn chương - một khám phá mới

1.3. Đọc văn chương là lao động khoa học

1.4. Đọc văn chương là thể cách phát huy trực cảm

1.5. Đọc văn chương là hoạt động ngôn ngữ trong môi trường văn hoá thẩm mỹ

1.6. Đọc văn chương là quá trình sáng tạo

1.7. Đọc văn chương là quá trình tiếp nhận nội sinh và ngoại sinh từ tác phẩm

2. Thực trạng đọc và tiếp nhận tác phẩm văn học ở trung học phổ thông

2.1. Thực trạng đọc văn và dạy văn hiện nay ở các nhà trường phổ thông.

2.2. Đọc văn và hiểu văn phụ thuộc vào trình độ, năng lực, vốn sống của người đọc

2.3. Hướng dẫn đọc hiểu một số tác phẩm tiêu biểu ở trung học phổ thông.

 Sinh viên thảo luận về những nội dung sau:

 

1. Bản chất của đọc văn và tiếp nhận tác phẩm văn chương

2. Tìm hiểu thực trạng đọc và tiếp nhận tác phẩm văn học ở THPT

3.Bài tập thực hành: mỗi sinh viên phân tích một tác phẩm (tự chọn) có trong chương trình Ngữ văn THPTbáo cáo về cách tiếp cận ở tiết bài tập thực hành trên lớp.

 

 Chuyên đề 3 

Luyện kỹ năng đọc hiểu và tiếp nhận một số tác phẩm văn học ở trung học phổ thông

(32 tiết: 13 LT, 16 BTTH, 3 KT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập thực hành

1. Đọc hiểu và tiếp nhận một số tác phẩm văn học tiêu biểu ở THPT

2. Soạn giáo án

3. Tập giảng

4. Hướng dẫn nhận xét, đánh giá và cho điểm tiết dạy

5. Bài tập thực hành viết bài tiểu luận

- Mỗi tổ thảo luận, xây dựng nội dung về phương pháp luyện kỹ năng đọc hiểu và tiếp nhận (tự chọn TP) có trong chương trình Ngữ văn ở THPT.

- Xây dựng đề cương sơ lược báo cáo trước lớp.

- Lớp và giáo viên nhận xét, góp ý từng báo cáo, bình chọn báo cáo hay, tiêu biểu.

- Sinh viên triển khai xây dựng đề cương chi tiết viết thành bài tiểu luận.

- Bài tiểu luận được tính thay thế cho bài thi học phần (nếu chọn hình thức thi viết bài tiểu luận).

(Điểm viết bài tiểu luận lấy vào điểm thi học phần. (Chọn báo cáo xuất sắc cho trình bày trong Hội thi nghiệp vụ của khoa).

 

Sinh viên thảo luận cấp tổ, lớp về những nội dung bài soạn cho đợt thực tập sư phạm:

1. Đọc hiểu và tiếp nhận một số tác phẩm tiêu biểu ở THPT (chia nhóm thảo luận  và báo cáo về cách tiếp cận ở tiết bài tập thực hành trên lớp):

* Lớp 10

- Tam đại con gà; Nhưng nó phải bằng hai mày

-  Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa 

(Tìm hiểu chung về Ca dao và dạy các bài ca dao 1,4,6)

- Đọc hiểu đoạn trích: Hồi trống cổ thành (Tam quốc chí diễn nghĩa- La Quán Trung)

- Tình cảnh lẻ loi của chinh phụ (Chinh phụ ngâm- Đoàn Thị Điểm)

- Nỗi sầu oán của người cung nữ (Cung oán ngâm của Nguyễn Gia Thiều)

- Truyện Kiều – Nguyễn Du

- Đoạn trích : Trao duyên ( Truyện Kiều)

- Đoạn trích: Nỗi thương mình ( Truyện Kiều)

- Chí khí anh hùng (Truyện Kiều)

* Lớp 11:

- Tôi yêu em - Puskin

- Người trong bao của Sêkhôp

- Về luân lý xã hội của nước ta - Phan Châu Trinh

- Ba cống hiến vĩ đại của Mác- Lê Nin

- Người cầm quyền khôi phục uy quyền ( những người khốn khổ - Vích to huy gô)

- Một thời đại trong thi ca.

2. Soạn giáo án

3. Tập giảng

4. Hướng dẫn nhận xét, đánh giá tiết BTTH

5. Thực hiện bài tập: viết bài tiểu luận về phương pháp luyện kỹ năng đọc hiểu và tiếp nhận (tự chọn TP) có trong chương trình Ngữ văn ở THPT.

 

 

 T. J. Logan Jersey