HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. Tên học phần: HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ     PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VĂN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

            

2. Số tín chỉ: 3

3. Thông tin về học phần

                3.1. Điều kiện tiên quyết:  Học sau  học phần Lý  luận dạy học văn

                3.2. Loại học phần: Tự chọn

                3.3. Trình độ: Đại học

4. Phân bố thời gian

                4.1. Lí thuyết: 25 tiết

                4.2. Bài tập: 20 tiết

  5. Mục tiêu học phần

1.Kiến thức:

 Sinh viên nắm được các hiểu biết về:

- Thế nào là sáng kiến kinh nghiệm và sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học văn.

-  Cách chọn một đề tài để viết sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học văn ở THPT

- Cấu trúc một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học văn

2. Kĩ năng

Sinh viên có các kĩ năng :

- Kĩ năng xác định được mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu  về một sáng kiến kinh nghiệm, tìm hiểu thực tiễn dạy học văn ở nhà trường THPT.

- Biết xây dựng đề cương sơ lược và đề cương chi tiết của một vấn đề cần nghiên cứu

3. Thái độ

- Rèn luyện cho SV những phẩm chất đạo đức và những thói quen cần thiết của người GV như: tư duy khoa học,  tính kiên trì,  chính xác, khả năng tìm tòi, quan sát, phát hiện những thực trạng dạy học để từ đó nghiên cửu, đề xuất các biện pháp dạy học có hiệu quả hơn

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần chia làm hai phần, phần tìm hiếu về lý thuyết và phần thực hành. Phần lý thuyết 25 tiết gồm có chương 1 vàChương 2  trình bày những vấn đề lý luận chung về hướng dẫn phương pháp viết sáng kiến kinh nghiệmdạy học văn ở THPT. Chương 3: 20 tiết thực hành viết sáng kiến kinh nghiệm

7. Thông tin về giảng viên

- TS.Trần Thị Thanh Hồng. ĐT: 0915081729, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  - ThS.Trịnh Thị Hồng, ĐT: 0987.081.036  E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

                - Giờ lên lớp: 45

                - Tự học: 90

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

Điểm học phần gồm: Điểm bộ phận + Điểm thi kết thúc học phần.Trọng số điểm được quy định sau:

- Điểm bộ phận (bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm chuyên cần; điểm thi giữa học phần; điểm tiểu luận: có trọng số 30%.

                - Điểm thi kết thúc học phần: có trọng số 70%

- Hình thức thi: viết bài tiểu luận.

                10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần

                Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu đạt các điều kiện sau:

                - Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế theo quy định cho từng học phần.

                - Làm đầy đủ các bài bài tập thực hành, tiểu luận được quy định cho trong học phần.

                11. Thang điểm: 10 điểm

                12. Tài liệu

12.1. Giáo trình chính: (có trong danh mục giáo trình đã được Nhà trường phê duyệt)

Phan Trọng Luận (chủ biên), (1996), Ph­­ương pháp dạy học văn, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

12..2. Tài liệu tham khảo

1.Phạm Viết Vượng (1997) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Quốc gia Hà nội.

2. SGK Ngữ văn 10 ( 2007), NXB Giáo dục, Hà Nội.

3. SGK Ngữ văn 11 (2008), NXB Giáo dục, Hà Nội.

4. SGK Ngữ văn 12 (2008), NXB Giáo dục, Hà Nội.

13. Nội dung chi tiết

 

Tên bài,

số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung SV tự học

Chương 1 Những vấn đề lý luận chung về hướng dẫn phương pháp viết sáng kiến kinh nghiệm   dạy học văn ở THPT

 ( 15 tiết LT)

 

 

1. Hiểu thế nào là sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học văn ở THPT

2. Vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của những sáng kiến kinh nghiệm hay trong dạy học văn

3. Cách chọn tên sáng kiến trong dạy học văn để nghiên cứu và trính bày bài viết

4. Các phương pháp nghiên cứu thường được sử dụng trong nghiên cứu dạy học văn

5. Quy định cấu trúc một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học nói chung và trong dạy học văn nói riêng

- Phần đặt vấn đề

- Phần nội dung

- Phần kết luận

Sinh viên đọc giáo trình, tài liệu tham khảo và trả lời các câu hỏi sau:

1. Hiểu thế nào là sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học văn ở THPT?

2. ý nghĩa, tầm quan trọng của những sáng kiến kinh nghiệm hay trong dạy học văn?

- Ý nghĩa đối với giáo viên?

- Ý nghĩa đối với người học?

- Ý nghĩa đối với quá trinh dạy học?

3. Thảo luận về những nội dung dạy học văn đang được giáo viên phổ thông quan tâm? Tên sáng kiến dạy học thường được chọn.

- Thảo luận về cấu trúc một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học theo quy định, phân tích chi tiết, cách viết từng phần cụ thể

Chương 2  Hướng dẫn đọc, tìm hiểu, tham khảo một số  sáng kiến mẫu về dạy học văn ở THPT

 (10 tiết LT)

1. Thực trạng dạy học văn ở THPT hiện nay

2. Thực trạng dạy học văn ở THPT ở các tỉnh miền núi hiện nay

3. Những vấn đề hay được quan tâm nhất trong dạy học văn ở THPT hiện nay

 4. Đọc, tìm hiểu, phân tích một số mẫu tiêu biểu về sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học văn

 Sinh viên thảo luận về những nội dung sau:

-. Thực trạng dạy học văn ở THPT hiện nay? Thực trạng dạy học văn ở THPT các tỉnh miền núi hiện nay.

-. Những vấn đề được cập nhật, quan tâm nhất trong dạy học văn ở THPT ?

 Chương 3 Luyện kỹ năng viết bài tiểu luận sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học Văn ở THPT

(20  tiết BTTH)

1. Bài tập thực hành

 - Mỗi tổ thảo luận, xây dựng một đến hai sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học Văn ở THPT.

- Xây dựng đề cương sơ lược báo cáo trước lớp.

- Lớp và giáo viên nhận xét, góp ý từng báo cáo, bình chọn báo cáo hay, tiêu biểu.

- Sinh viên triển khai xây dựng đề cương chi tiết viết thành báo cáo sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học văn.

- Viết bài sáng kiến kinh nghiệm dạy học văn THPT.

(Điểm viết bài sáng kiến kinh nghiệm lấy vào điểm thi học phần. (Chọn báo cáo xuất sắc cho trình bày trước lớp. Hội thi nghiệp vụ của khoa).

Sinh viên thảo luận về những nội dung sau:

- Chọn tên đề tài đẻ nghiên cứu

- Cách xây dựng đề cương sơ lược, đề cương chi tiết

- Cách trình bày một báo cáo sáng kiến kinh nghiệm trước lớp, khoa.

- Viết chi tiết và hoàn thiện đóng quyển

 

 

 

 T. J. Logan Jersey