SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

                                               ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

                                                          

1.Tên học phần: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY VÀO DẠY HỌC TIẾNG VIỆT ỞTRUNG HỌC PHỔ THÔNG

2. Số tín chỉ: 2

3. Thông tin về học phần

3.1. Ðiều kiện tiên quyết: Sau khi học xong học phần Phương pháp dạy học Tiếng Việt – Làm văn.

3.2. Loại học phần: Tự chọn

4. Phân bổ thời gian

          - Lý thuyết:17 tiết

          - Thực hành: 13 tiết

5. Mục tiêu của học phần

* Kiến thức: Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về các thao tác sử dụng bản đồ tư duy vào dạy học Tiếng Việt nói chung và các phần dạy học cụ thể nói riêng ở nhà trường THPT.

* Kỹ năng: Sinh viên vận dụng vào soạn giáo án, dạy học những bài những phần cụ thể trong chương trình Tiếng Việt ở nhà trường THPT.

6. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần

Học phần gồm kiến thức cơ bản nhất về các quy tắc và các thao tác sử dụng bản đồ tư duy vào trong dạy học Tiếng Việt và những kiến thức về những phương pháp dạy học trong những phần cụ thể.

  Chương 1: Khái quát về phương pháp sử dụng bản đồ tư duy

  Chương 2: Sử dụng bản đồ tư duy vào dạy các bài lý thuyết tiếng Việt

  Chương 3: Sử dụng bản đồ tư duy vào dạy học các bài thực hành, luyện tập

  Chương 4: Sử dụng bản đồ tư duy vào kiểm tra, đánh giá

7. Thông tin về giảng viên

    Nguyễn Thuỳ Dung  0982496447

    Khổng Cát Sơn   01697455747

8. Nhiệm vụ của sinh viên

              - Dự lớp: 30 tiết

              - Bài tập:

              - Tự học: 

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

 - Điểm bộ phận: 30%

 - Điểm thi kết thúc học phần: 70%

10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần

  - Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp thực tế theo quy định cho  học phần.

  - Làm đầy đủ các bài thực hành, bài tập, tiểu luận quy định.

 11.Thang điểm: 10 điểm

 12. Tài liệu học tập

12.1.Sách, giáo trình chính

 1.Lê A- Nguyễn Quang Ninh- Bùi Minh Toán (2007), Phương pháp dạy học Tiếng

Việt,NXB GD

 2.Tony Buzan (2001), Sơ đồ tư duy, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

12.2. Sách tham khảo

1.Lê A (2001) ,Những cơ sở lý thuyết của phương pháp dạy học Tiếng Việt, (Bài giảng

chuyên đề), NXB ĐHSP

2. Nguyễn Xuân Đạm, Lê Xuân Soạn, Hoàng Mai Thao (1995), Phương pháp dạy và học

môn Tiếng Việt, NXBGD

3.Phan Trọng Luận( chủ biên) (1996), Phương pháp dạy học văn, NXBĐHQGHN

4.Nguyễn Thị Thìn(2001), Câu tiếng Việt và nội dung dạy học câu ở trường phổ thông),

NXBĐHQG Hà Nội.

5. Nhiều tác giả (1989), Phương pháp dạy học tiếng mẹ đẻ (tài liệu dịch), NXBGD

6..SGV Ngữ văn 10,11,12, (2001), NXBGD

 

                13. Nội dung chi tiết

 

Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

 

Nội dung SV tự học

Chương 1: Khái quát về lý thuyết bản đồ tư duy (7 tiết)

1. Khái niệm

2. Quy tắc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học

3. Quy tắc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học tiếng Việt

1.Đọc giáo trình[2. 15 – 42]

 2.Soạn giáo án

 3.Thảo luận

3.1. Cách thể hiện bản đồ tư duy trong dạy học.

3.2. Quy tắc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học tiếng Việt

 4.Tập giảng

Chương 2:  Sử dụng bản đồ tư duy vào dạy học các bài lý thuyết tiếng Việt(4 tiết LT, 5 tiết BTTH)

1. Sử dụng bản đồ tư duy vào dạy học lý thuyết.

- Các bước lập bản đồ tư duy cho bài học.

- Quy trình dạy các bài lý thuyết tiếng Việt bằng bản đồ tư duy.

- Bài tập:

+ Soạn bài.

+ Tập giảng.

+ Viết bài thu hoạch

1.Đọc giáo trình

2.Soạn giáo án

3.Thảo luận

3.1. Cách lập bản đồ tư duy cho nội dung bài học

3.2. Quy trình dạy ở một bài cụ thể trong chương trình THPT

4.Tập giảng

Chương 3:  Sử dụng bản đồ tư duy vào dạy học các bài thực hành, luyện tập(4 tiết LT,5 tiết BTTH)

Sử dụng bản đồ tư duy vào dạy học thực hành, luyện tập.

1. Lựa chọn bài tập.

2. Quy trình sử dụng bản đồ tư duy để dạy thực hành.

- Bài tập:

+ Soạn bài.

+ Tập giảng.

+ Viết bài thu hoạch

1.Đọc giáo trình

 2.Soạn giáo án

 3.Thảo luận

3.1. Lựa chọn bài và phần học để lập bản đồ tư duy

3.2. Quy trình sử dụng bản đồ tư duy vào dạy học.

 4.Tập giảng

Chương 4:  Sử dụng bản đồ tư duy vào kiểm tra, đánh giá(2 tiết LT, 3 tiết BTTH)

Sử dụng bản đồ tư duy vào kiểm tra, đánh giá

1. Kiểm tra miệng

2. Kiểm tra viết

- Bài tập:

+ Soạn bài.

+ Tập giảng.

+ Viết bài thu hoạch

1.Đọc giáo trình

 2.Soạn giáo án

 3.Thảo luận

3.1. Yêu cầu

3.2. Cách thức kiểm tra

 

 

 

 

 T. J. Logan Jersey