SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAPH VÀO DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Sử dụng phương pháp Graph vào dạy học tiếng Việt ở Trung học phổ thông

2. Số tín chỉ: 3

3. Thông tin về học phần

3.1. Điều kiện tiên quyết: không.

3.2.  Loại học phần: tự chọn

4. Phân bố thời gian:

4.1.  Lý thuyết: 30 tiết

4.2.  Bài tập: 15 tiết.

5. Mục tiêu của học phần

- Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết Graph

- Kỹ năng: Biết vận dụng lý thuyết Graph vào dạy học môn Tiếng Việt ở trường THPT qua một số bài học.

- Nhận thức: Có ý thức nghiên cứu, quan tâm và sử dụng phương pháp Graph vào dạy học một cách chủ động, linh hoạt.

6. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần

Học phần được chia thành 2 chương

+ Chương I: Lý thuyết Graph, sử dụng lý thuyết Graph trong dạy học bài lý thuyết tiếng Việt.

+ Chương II: Sử dụng Graph để dạy bài ôn tập. Luyện tập, thực hành và kiểm tra đánh giá chất lượng sử dụng Tiếng Việt.

7. Thông tin về giảng viên:

- Khổng Cát Sơn; ĐT: 01697455747

- Nguyễn Thùy Dung; ĐT: 0982496447

8. Nhiệm vụ của sinh viên

- Dự lớp.

- Hoàn thành nhiệm vụ do giảng viên giao.

9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

9.1. Điểm bộ phận: (trọng số 30%)

9.2. Điểm thi kết thúc học phần: (trọng số 70%)

10. Điều kiện dự thi kết thúc học phần

- Tham dự ít nhất 36 tiết.

- Làm đầy đủ các bài tập, tiểu luận được quy định.

11. Hình thức thi và thang điểm:

- Hình thức thi: Tự luận

- Thang điểm: 10 điểm

12. Tài liệu

12.1. Giáo trình chính

- Lê A, Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán (2001), Phương pháp dạy học tiếng Việt – NXB Giáo dục

12.2. Tài liệu tham khảo

- Trần Trọng Dương (1980), Áp dụng phương pháp Graph để nghiên cứu cấu trúc và phương pháp giải, xây dựng bài toán về lập công thức hóa học ở trường phổ thông.

- Phan Bội Chương (2003) – Sử dụng Graph trong dạy học các môn kỹ thuật tại trường học nghề.

- Nguyễn Ngọc Quang (1983) – Sự chuyển hóa phương pháp khoa học thành phương pháp dạy học – tạp chí NCGD, số 2/1983.

- Nguyễn Ngọc Quang (1981) – Phương pháp Graph trong dạy học. Tạp chí NCGD 1981.

13. Nội dung chi tiết:

Tên bài, số tiết

Nội dung lên lớp

Nội dung sinh viên tự học

Chương 1. Lý thuyết Graph và khả năng ứng dụng dạy học tiếng Việt. (6 tiết: LT 4, BT 2)

1.           Một vài nét về lý thuyết Graph

1.1. Khái niệm Graph

1.2. Bản chất của Graph

1.3. Các loại Graph

1.4. Cách biểu diễn Graph

2.           Khả năng sử dụng lý thuyết Graph trong dạy học tiếng Việt

2.1. Graph và quá trình dạy học

2.2. Khả năng sử dụng Graph trong biên soạn tài liệu giáo khoa

2.3. Khả năng ứng dụng Graph trong việc dạy học của giáo viên

1. Đọc: Sử dụng đồ dùng dạy học, Giáo trình chính [87-89]

2. Nghiên cứu các tài liệu về lý thuyết Graph

3. Thảo luận nhóm về lý thuyết Graph.

4. Tóm tắt những nội dung chính về Graph

Bài tập:

- Tập xác định cung và đỉnh của các kiểu Graph

- Xác định cung và đỉnh Graph trong một bài học cụ thể

- Biểu diễn Graph

 

Chương 2: Sử dụng lý thuyết Graph trong dạy học lý thuyết tiếng Việt. (15 tiết: LT 10, BT 5)

1. Đặc điểm của bài lý thuyết trong sách giáo khoa Ngữ văn THPT

1.1. Điều kiện để lập Graph cho một bài học.

1.2. Đặc điển nội dung bài học tiếng Việt trong SGK Ngữ văn THPT

2. Phương pháp lập Graph cho nội dung bài học lý thuyết tiếng Việt

2.1. Khái niệm về lập Graph cho nội dung bài học

2.2. Phương pháp lập Graph

2.3. Phương pháp sử dụng Graph vào dạy học trên lớp

1. Xác định cung và đỉnh của Graph trong một bài lý thuyết.

2. Tìm hiệu một số bài cụ thể trong SGK Ngữ văn 10

3. Soạn bài và tập giảng.

Bài tập:

- Vận dụng Graph vào dạy từ ngữ và Ngữ pháp.

- Lập Graph cho Bài Lập dàn ý cho bài văn nghị luận (SGK Ngữ văn 10 Tập 2)

- Lập Graph cho Bài Các thao tác nghị luận (SGK Ngữ văn 10 Tập 2)

-              Viết bài thu hoạch

 

 

- Thi giữa học phần (01 tiết)

 

Chương 3: Sử dụng Graph để dạy bài ôn tập, luyện tập thực hành (11 tiết: LT 7, BT 4)

1.           Nhiệm vụ của ôn tập tiếng Việt

2.           Phương pháp lập Graph ôn tập.

Phương pháp sử dụng Graph ôn tập trên lớp

2.1. Bước 1. Xác định và phân loại nội dung kiến thức cần ôn tập

2.2. Bước 2. Xác định lượng kiến thức đưa vào Graph.

2.3. Bước 3. Xác định đỉnh và mã hóa kiến thức

2.4. Bước 4. Xếp đỉnh và lập cung

2.5. Bước 5. Kiểm tra lại Graph đã lập.

1. Xác định cung và đỉnh của Graph trong một bài ôn tập

2. Tìm hiệu một số bài cụ thể trong SGK Ngữ văn 10

3. Soạn bài và tập giảng.

Bài tập:

-              Tìm hiểu các bài ôn tập về tiếng Việt ở trường THPT.

-              Sử dụng Graph thiết kế Bài Ôn tập phần tiếng Việt (SGK Ngữ văn 10, Tập 2)

-              Sử dụng Graph thiết kế bài Ôn tập phần làm văn (SGK Ngữ văn 10 Tập 2)

Vận dụng phương pháp Graph để dạy các bài về ôn tập.

 

Chương 4. Ứng dụng Graph trong kiểm tra, đánh giá. (12 tiết: LT 8, BT 4)

1. Quan niệm về kiểm tra, đánh giá trọng dạy học tiếng Việt ơ trường THPT.

1.1. Khái niệm kiểm tra, đánh giá

1.2. Vai trò, ý nghĩa của kiểm tra, đánh giá trong dạy học tiếng Việt

2. Phương pháp sử dụng Graph vào việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập

2.1. Bước 1. Xác định nội dung kiểm tra, đánh giá

2.2. Bước 2. Lựa chọn hình thức Graph

2.3. Bước 3. Tiến hành lập Graph cho bài kiểm tra.

2.4. Bước 4. Kiểm tra lại Graph đã lập

1. Tìm hiểu qui trình kiểm tra, đánh giá việc học tập tiếng Việt của học sinh THPT.

2. So sánh những ưu điểm và hạn chế của việc kiểm tra đánh giá truyền thống và qua phương pháp Graph.

3. Tập xây dựng các đề kiểm tra, đánh giá bằng phương pháp Graph

Bài tập:

-              Tìm hiểu về việc kiểm tra đánh giá tiếng Việt ở trường THPT.

-              Vận dụng phương pháp Graph vào việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập tiếng Việt.

-              Thiết kế đề kiểm tra, đánh giá bằng phương pháp Graph.

-              Viết thu hoạch.

 

 

 

 

 


 

 

 

 T. J. Logan Jersey