BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1. Trưởng khoa: TS. Bùi Thanh Hoa

ĐT: 0912. 559. 633

 

2. Phó trưởng khoa: Ths. Phạm Thị Phương Huyền

ĐT: 0917. 301. 466

 T. J. Logan Jersey