BỘ MÔN LÍ LUẬN VĂN HỌC - VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

 

 

 

 HÀ THỊ HẢI (Trưởng bộ môn)

 

 

 

Họ và tên: Hà Thị Hải

Năm sinh: 1965

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0985.911.678

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 PHẠM THỊ PHƯƠNG HUYỀN

 

 

 

Họ và tên: Phạm Thị Phương Huyền

Năm sinh: 1980

Học vị: Thạc sĩ     

Điện thoại: 0917.301.466

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Phương

Năm sinh:

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email:

 

 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 

 

 

 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Năm sinh: 1980

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0983.358.780

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 T. J. Logan Jersey