BỘ MÔN VĂN HỌC VIỆT NAM

 

 

 

 NGÔ THỊ PHƯỢNG (Trưởng bộ môn)

 

 

 

Họ và tên: Ngô Thị Phượng

Năm sinh: 1976

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 096.588.088

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

MAI THỊ CHÍN

 

 

 

Họ và tên: Mai Thị Chín

Năm sinh: 1965

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0916.453.838

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

  

 

NGUYỄN DIỆU HUYỀN

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Diệu Huyền

Năm sinh: 1984

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0124.709.3733

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHÚ THÙY HƯƠNG

 

 

 

Họ và tên: Phú Thùy Hương

Năm sinh:

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÊ THỊ XUÂN LIÊN

 

 

 

 

Họ và tên: Lê Thị Xuân Liên

Năm sinh: 1966

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0915.986.379

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÊ VĂN TÂM

 

 

 

Họ và tên: Lê Văn Tâm

Năm sinh:

Học vị:

Điện thoại:

Email:

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Họ và tên: Phạm Thị Thảo

Năm sinh: 1980

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0989.741.352

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 T. J. Logan Jersey