THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH VIÊN K53 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CÓ HẠNG HỌC LỰC YẾU RÚT BỚT KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP ĐÃ ĐĂNG KÍ TRONG HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2013 - 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Số:......./TB-ĐHTB-ĐTĐH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày … tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v sinh viên K53 đại học hệ chính quy có hạng học lực yếu rút bớt khối lượng học tập đã đăng ký trong học kỳ II - Năm học 2013 - 2014

          Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 đã được sửa đổi theo Thông tư số 57/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy định về công tác đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 994/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc;

          Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH ngày 11/02/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc về việc công nhận kết quả học tập sau Học kỳ I, Năm học 2013 - 2014, của sinh viên K53 đại học hệ chính quy ,

          Nhà trường thông báo:

          1. Các sinh viên K53 đại học có hạng học lực yếu (có tên trong danh sách kèm theo Quyết định số 70/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH ngày 11/02/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc) phải rút bớt khối lượng học tập đã đăng ký trong Học kỳ II, Năm học 2013 - 2014, sao cho còn lại tối thiểu 10 tín chỉ và tối đa 14 tín chỉ (không kể số tín chỉ của học phần đã học riêng trong khoảng thời gian từ 06/01/2014 đến 25/01/2014).

          Các sinh viên có hạng học lực yếu nếu không thực hiện việc rút bớt khối lượng học tập đã đăng ký sẽ không được công nhận kết quả học tập đối với các học phần vượt quá số tín chỉ quy định.

          2. Trưởng các khoa chỉ đạo cố vấn học tập tư vấn cho sinh viên thực hiện việc rút bớt khối lượng học tập đã đăng ký (nên định hướng rút bớt các học phần môn chung của Trường hoặc môn chung của khối ngành, vì những học phần này có sĩ số sinh viên đông nên sẽ thuận lợi trong việc duy trì các lớp hiện tại cũng như khi đăng ký học bù trong học kỳ phụ).

          3. Cách thức thực hiện:

a) Sinh viên phải tự viết đơn gửi phòng Đào tạo Đại học (có mẫu đơn kèm theo Thông báo này) và thực hiện thao tác rút bớt các học phần trên hệ thống Edusoft.

b) Đơn xin rút bớt khối lượng học tập của sinh viên phải được lập thành 03 bản có xác nhận chấp thuận của cố vấn học tập: 01 bản nộp cho Phòng Đào tạo Đại học, 01 bản nộp cho cố vấn học tập, 01 bản sinh viên giữ để tự quản lý quá trình học tập của mình.

c) Khối lượng học tập còn lại của sinh viên trong học kỳ II, năm học 2013-2014 không vi phạm Khoản 3 - Điều 10 của Quy định về công tác đào tạo.

4. Thời gian thực hiện:

- Thực hiện rút bớt các học phần trên hệ thống Edusoft: Bắt đầu từ ngày 22/02/2014 đến hết ngày 26/02/2014.

- Sinh viên nộp đơn rút bớt các học phần (tập hợp theo đơn vị lớp chuyên ngành) về Phòng Đào tạo Đại học trước ngày 27/02/2014.

- Ngày 27-28/02/2014: Trên cơ sở sĩ số sinh viên còn lại của các lớp học phần, Phòng Đào tạo Đại học điều chỉnh lại các lớp học phần cho phù hợp với quy định, thực tiễn đào tạo và thông báo việc điều chỉnh các lớp học phần đến giảng viên, sinh viên.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: HCTH, ĐTĐH (2).                                              

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

TS. Đinh Thanh Tâm

 T. J. Logan Jersey