KẾ HOẠCH Tổ chức Tọa đàm chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA NGỮ VĂN                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                                    

Số: 14 /KH- KNV                                           Sơn La, ngày 12  tháng 11 năm 2014

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tọa đàm chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

                                              

 

            Thực hiện kế hoạch năm học 2014 -2015 của Trường Đại học Tây Bắc về việc tổ chức các hoạt động  chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014); để việc tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2014 đạt kết quả tốt đẹp, BCN khoa Ngữ Văn xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm, họp mặt đội ngũ giảng viên, cán bộ nhân kỷ niệm 32 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2014) với những nội dung cụ thể như sau:

I.Mục đích, yêu cầu.

1.Tọa đàm, họp mặt chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 nhằm khẳng định và tự hào về những thành quả của nền Giáo dục Cách mạng, ghi nhận những đóng góp của Giáo giới Việt Nam vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vào sự nghiệp đổi mới của đất nước; thấy được sự đóng góp của cán bộ, giảng viên khoa Ngữ Văn vào sự phát triển của Trường Đại học Tây Bắc nói riêng cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Bắc và đất nước nói chung;

2. Phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà Giáo Việt Nam trong việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;

3. Tổ chức tọa đàm, họp mặt đội ngũ giảng viên, cán bộ với tinh thần vui tươi, lành mạnh, không phô trương hình thức, tránh lãng phí.

II.Tổ chức thực hiện.

1. Thời gian tổ chức:17 giờ 30 phút, ngày 17/11/2014.

2. Địa điểm:Văn phòng khoa Ngữ Văn – Trường Đại học Tây Bắc

3. Thành phần tham dự

- Đại diện Ban Giám hiệu, các Phòng, Ban, Khoa trong nhà trường;  

- Các giảng viên thỉnh giảng tại khoa Ngữ văn;

- Toàn thể giảng viên, cán bộ khoa Ngữ văn   

- Sinh viên đại diện trong khoa 

4. Chủ trì buổi tọa đàm:Trưởng khoa Ngữ văn (TS. Bùi Thanh Hoa)

5. Kinh phí tổ chức: Có dự toán chi tiết kèm theo kế hoạch

6.Chương trình buổi tọa đàm

-Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu (1)

- Phát biểu khai mạc (2)

- Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của sinh viên (3)

- Sinh viên trong khoa đại diện tặng hoa chúc mừng (4)

- Văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của giảng viên (5)

- Tọa đàm về Ngày nhà giáo Việt Nam, tâm sự của các thầy cô giáo (6)   

-  Xem một số video chủ đề ngày Nhà giáo Việt Nam (7).

- Tổng kết, bế mạc (8).

III. Phân công nhiệm vụ  

1.BCN khoa Ngữ văn xây dựng kế hoạch;    

2.Trợ lí khoa chuẩn bị hội trường, Maket, âm thanh, hoa để bàn, nước uống;

3.Liên chi đoàn chuẩn bị văn nghệ chào mừng của sinh viên; 

4.Các Tổ bộ môn trong khoa: Mỗi tổ bộ môn chuẩn bị ít nhất 01 tiết mục văn nghệ (hát, ngâm thơ, đọc thơ, ...);

5.Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thúy dẫn chương trình;

6.Đ/c Nguyễn Trung Kiên chuẩn bị giấy mời, video trình chiếu.   

7.Tất cả giảng viên, cán bộ trong khoa phát biểu, thảo luận, tâm sự về chủ đề ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trên đây là kế hoạch tổ chức toạ đàm chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.   Căn cứ kế hoạch này, yêu cầu các bộ phận, cá nhân trong khoa có liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                                        TM. BAN TỔ CHỨC                              

- Chi bộ khoa Ngữ văn (để b/c);                                                              TRƯỞNG KHOA                               

-Trưởng bộ môn (để triến khai);

- Tất cả CBVC (qua Website);

- Lưu VP.                                                                                                          

 

                                                    

 

                                                                                                   TS. Bùi Thanh Hoa

 

 

 

 T. J. Logan Jersey